- نشان ها و لوگوهای ارگانیک

در این بخش به معرفی نشان ها  و لوگوهای ارگانیک در سطح ملی و بین المللی و براساس مهم ترین استانداردها و قوانین معتبر ارگانیک پرداخته شده است.
نشان ملی ارگانیک ایران :
در سطح ملی و براساس الزامات استاندارد ملی ارگانیک ایران (ISIRI-11000) ، استفاده از "نشان ملی ارگانیک ایران" بعنوان یکی از الزامات در پیوست "پ" این استاندارد مطرح شده است و با این اقدام ، خوشبختانه از وقوع سوءاستفاده‌های احتمالی توسط برخی گروه ها که گاها" با معرفی نشان های متفرقه سعی در انحصار بازار محصولات ارگانیک را داشته‌باشند ، گرفته شده است. براین اساس ، کلیه محصولات ارگانیک برای عرضه بایستی حتما" دارای شرایط خاص و گواهی نامه معتبر بوده و ضمنا" جهت عرضه ، برچسب گذاری طبق قوانین داخلی یا بین المللی ارگانیک الزامی می‌باشد.
لوگوهای بین المللی ارگانیک :
در سطح بین المللی و براساس الزامات قانون ارگانیک اتحادیه اروپا (EU) ،  برنامه ملی ارگانیک آمریکا (NOP)  و  استاندارد کشاورزی ارگانیک ژاپن (JAS) استفاده از لوگوهای بین المللی این استانداردها و قوانین اصلی ارگانیک  که در ادامه آمده است، الزامی می باشد.
لوگوی قانون ارگانیک اتحادیه اروپا(EU) :
 
لوگوی برنامه ملی ارگانیک آمریکا(NOP) :
 
لوگوی استاندارد کشاورزی ارگانیک ژاپن(JAS) :