- ایران گپ

در نگاه اولیه یک تفاوت بسیار بزرگ بین محصولات ارگانیک و محصولات سالم (عملیات خوب کشاورزی) به چشم می خورد و آن نوع محدودیت ها در استفاده از نهاده های مورد نیاز در تولید این محصولات است. براساس کلیه استانداردهای ملی-بین المللی ، در تولید محصولات سالم (عملیات خوب کشاورزی) استفاده از هرگونه نهاده حتی نهاده های شیمیایی مجاز می باشد ولی میزان ، زمان و رعایت دوره کارنس سموم مورد استفاده بایستی به دقت رعایت و ثبت گردد.
تدوین و تصویب استانداردهای عملیات خوب کشاورزی همگی مبتنی بر پارامترهای امنیت ، کیفیت و ایمنی غذایی و عموما" براساس استانداردهای مربوطه از جمله  HACCP  (تجزیه و تحلیل مخاطرات و کنترل نقاط بحرانی در صنایع غذایی) پایه گذاری شده است.
در ایران استانداردهای ملی ایران گپ (ISIRI-14881 & 14889) برگرفته و هم تراز با بخش هایی از استانداردهای بین المللی گلوبال‌گپ می باشد که در سال 1391 ، سازمان ملی استاندارد ایران آن را تدوین و به تصویب رسانده است.
یکی از مهمترین اقدامات در تولید محصولات عملیات خوب کشاورزی ، انجام اصولی و ثبت کامل کلیه عملیات مورد نیاز در مراحل تولید تا برداشت و همچنین عملیات پس از برداشت محصولات می باشد.
براساس استانداردهای ملی ایران گپ ، کلیه مراحل تولید محصولات عملیات خوب کشاورزی بایستی در قالب چک‌لیستهای تخصصی و توسط یک نهاد بازرسی کننده ثبت گردد. آنالیز مخاطرات و کنترل نقاط بحرانی بررسی و از طریق چک‌لیستهای مربوطه ثبت می گردد. نمونه برداری و دریافت آنالیزهای مورد نیاز از طریق آزمایشگاههای دارای تاییدصلاحیت و همکار سازمان ملی استاندارد ، یکی از مهمترین اقدامات اصلی در جهت انطباق وضعیت محصولات با الزامات استانداردهای ایران گپ می باشد.
شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) بعنوان یک نهاد بازرسی و گواهی کننده ، طیف وسیعی ازخدمات کنترل ، بازرسی و صدور گواهی نامه را براساس استانداردهای عملیات خوب کشاورزی در سطوح ملی و بین‌المللی فراهم نموده است.
خواهشمند است تا هرگونه درخواست خدمات را از طریق صفحه "تماس با ما" در میان گذارید.