فعالیت ها

فعالیتهای شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) در بخش های ملی -بین المللی و براساس استانداردها و قوانین درخواستی می تواند بخشی یا تمامی مواد زیر را در بر گیرد.
  • - کنترل
  • - بازرسی
  • - آنالیز
  • - ارزیابی
  • - صدور گواهی نامه
  • - آموزش های تخصصی