- سازمان ها و نهادها

 هرنوع فعالیت حرفه ای و بخصوص انتفاعی بدون هماهنگی و همکاری با مراجع ، سازمانها ، ارگانها و نهادهای ذیصلاح فاقد ضمانت های اجرایی و قانونی مورد نیاز خواهد بود.
در این راستا ، شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) مسیر تعامل را به جای طفره و تقابل برگزیده و با تمام وجود همکاری و نظارت سازمانها و نهادهای ذیصلاح مربوطه را بعنوان یکی از اصول حرفه ای خود پذیرفته است . 
مطمئنا" در ایران نیز مانند سایر کشورها نقش حمایتی وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت در کنار نقش قانون گذاری و نظارتی سازمان ملی استاندارد بسیار حایز اهمیت می باشد. در همین رابطه نزدیک به یک دهه همکاری صرفا" تخصصی و بدور از هرگونه حاشیه با وزارت جهادکشاورزی ، وزارت بهداشت ، سازمان ملی استاندارد‌ ایران جز افتخارات موسسین و تیم مدیریت شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) محسوب می گردد.