- ملی

صلاحیت کلیه شرکتهای بازرسی بایستی توسط یک نهاد رسمی تاییدِ اعتبار بررسی ، ارزیابی و نهایتا" پس از دریافت گواهینامه تاییدصلاحیت فعالیت خود را آغاز نمایند ، درغیراینصورت شروع فعالیت به هر عنوان غیرقانونی خواهد بود !
در ایران "مرکز ملی تاییدصلاحیت ایران -NACI " بعنوان نهاد عالی تایید صلاحیت با سالها سابقه عضویت رسمی در "دیوان بین المللی تاییدصلاحیت - IAF " ، تنها نهاد رسمی تاییدصلاحیت ملی می‌باشد.
شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) در سطح ملی ، بعنوان اولین شرکتی است که موفق به دریافت همزمان دو گواهینامه تاییدصلاحیت در زمینه های بازرسی فرآیند تولید تا عرضه محصولات کشاورزی ارگانیک و سالم(عملیات خوب کشاورزی) از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران - NACI شده است.

                 گواهی تایید صلاحیت gap