گروه پارس گواه

شرکت بازرسی پارس گواه گستر با نام اختصار شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) شناخته‌می‌شود.
از آنجا که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقیِ در حال همکاری بخصوص عزیزان دارنده هرگونه گواهی‌نامه از شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) عضوی محترم از خانواده بزرگ "پارس‌گواه " هستند، به همین دلیل این مجموعه فقط در قالب یک شرکت نبوده و نام "‌گروه‌پارس‌گواه‌" برآن نهاده شده‌است. بدین ترتیب تمامی دارندگان گواهی نامه از "گروه‌پارس‌گواه" نمایندگان محترم این مجموعه در داخل و خارج از مرزهای ایران بزرگ هستند و از هرگونه امکانات ممکن برای "گروه‌پارس‌گواه" نیز برخوردار می باشند .
بودند و همچنان هستند افرادی که تا به امروز در پوستین وطن دوستی و در لوای عمل خیر برای هموطن ، سهوا" یا عمدا" کاری جزء فرصت سوزی ، واگرایی و ضرر به تولیدکنندگان ارگانیک-سالمِ این مرز و بوم انجام نداده اند ! به همین دلیل "گروه‌پارس‌گواه" بعنوان عضوی از خانوادۀ ایران بزرگ و با کمک خداوند منّان ، همواره در چارچوب قوانین و با پرهیز از هرگونه شعارهای توخالی و فرافکنی ، عملا" در تلاش برای ارتقاء جایگاه کشور عزیزمان در زمرۀ یکی از برترین کشورهای تولیدکننده محصولات ارگانیک-سالم می باشد و خواهد بود ؛ انشاء...